Trestní obhájce pro viníky nehod

Stali jste se viníkem dopravní nehody, hrozí vám trestní stíhání a zvažujete, zda nevyhledat obhájce? Dopravní nehody, ať bez zranění nebo s ním, jsou komplikované a stresující životní situace. Viník nehody může čelit trestnímu stíhání a souvisejícím citelným trestům. V takových případech je trestní obhájce pro viníky nehod důležitým prvkem pro zvládnutí nastalé situace.

V tomto článku se dozvíte základní informace o trestním řízení a jak Vám v jeho průběhu může pomoci trestní obhájce pro viníky nehod.

Jsem viník dopravní nehody – jak postupovat?

Pokud jste zavinili dopravní nehodu, je první otázkou zjištění, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin. Tato informace vám poskytne orientační přehled o hrozících trestech a možných variantách dalšího postupu.

Základní hlediskem je většinou závažnost zranění dalších účastníků dopravní nehody. Pokud je zraněná osoba omezena svým zraněním v běžném živote po dobu maximálně 7 dní, jedná se o přestupek. Pokud je poškozená osoba omezena v důsledku utrpěného zranění v běžném životě po dobu delší než 7 dní, je nehodu možno klasifikovat jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud je však omezení v běžném životě delší než 6 týdnů, může se jednat o závažnější trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Naopak pokud je poškozený omezen v běžném životě po dobu kratší 7 dní, může se jednat o přestupek. V tomto článku se budeme věnovat případům trestního stíhání viníka dopravní nehody.

Bez ohledu na intenzitu následků dopravní nehody – jedním z prvních kroků by mělo být nahlášení dopravní nehodu u pojišťovny, u níž máte sjednáno povinné ručení vozidla, se kterým byla nehoda způsobena. Důležité přitom je vyžádat si potvrzení o nahlášení nehody.

Trestní obhájce pro viníky nehod

Postup policie při vyšetřování dopravní nehody

Prověřování a vyšetřování dopravních nehod je úkolem Policie České republiky. Prvním krokem v procesu vyšetřování je zjištění okolností dopravní nehody s cílem určení jejího viníka. Policisté se snaží zjistit co nejvíce o průběhu dopravní nehody, jakou jel řidič rychlostí, zda dal přednost v jízdě, zda byl pod vlivem alkoholu apod. Tedy zjistit jakékoliv faktory, které mohly přispět ke vzniku nehody.

Dále policie zjišťuje závažnost zranění, a to s cílem stanovení správné právní kvalifikace věci. Tedy určení, zda se jedná o trestný čin či přestupek, a to obvykle prostřednictvím znaleckého posudku z oboru zdravotnictví. Tento posudek je klíčový pro rozhodnutí, zda bude věc posuzována jako přestupek, trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dokonce trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Ve skutkově složitějších případech je policí rovněž zadáváno zpracování posudku z oboru dopravy, jehož cílem je objasnit okolnosti nehody a pomoci zodpovědět otázku jejího zavinění.

Trestní stíhání viníka nehody

Jakmile má policie ujasněnou otázku zavinění dopravní nehody a otázku závažnosti zranění při dopravní nehodě vydává usnesení o zahájení trestního stíhání.  Toto je doručeno viníkovi dopravní nehody, nyní označovanému jak obviněný. Současně s ním je mu obvykle doručováno předvolání k výslechu obviněného. V rámci výslechu je obviněný dotazován na okolnosti dopravní nehody, jakož i další související okolnosti, jako například jeho rodinné, osobnostní a majetkové poměry. Obviněný má právo účastnit se výslechu se svým obhájcem z řad advokátů, což lze jen doporučit. Obviněný má vždy i právo nevypovídat, které ale nemusí být vždy nejlepší volbou, jak si objasníme dále.

Na konci procesu vyšetřování, policie poskytne obviněnému veškeré dokumenty obsažené ve spisu k prostudování. Obviněný má právo pořídit si kopie spisového materiálu a navrhnout doplnění dokazování, tj. doplnit listinné důkazy či navrhnout nějaké úkony k doplnění vyšetřování. Následně je spis odeslán státnímu zástupci, který rozhodně o dalším postupu. Ten může v odůvodněných případech sám rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání, jinak může k rozhodnutí o vině a trestu za zavinění dopravní nehody podat obžalobu k příslušnému soudu.

V případě, že zavinění dopravní nehody není z vašeho pohledu sporné, může být vhodným postupem usilovat o tzv. odklon v podobě podmíněné zastavení trestního stíhání. Celý postup obhajoby je vhodně co nejdříve konzultovat s trestním obhájcem, neboť dle zvoleného postupu je třeba koncipovat výpověď v rámci výslechu obviněného.

Usmrcení z nedbalosti dopravní nehoda

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Podmíněné zastavení trestního stíhání je způsob rozhodnutí v trestním řízení, kdy může být zaviněná dopravní nehoda, která je posuzována jako trestný čin, vyřešena bez záznamu v rejstříku trestů a případně někdy i bez omezení v řízení motorových vozidel. Tento postup však není automatický a rozhoduje o něm v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem soudce.

Podmínkou pro toto rozhodnutí je plné doznání viny a zajištění řádného odškodnění poškozené straně, což obnáší omluvu, nahlášení věci a spolupráci s pojišťovnou a případně poskytnutí určité finanční částky poškozenému z vlastních zdrojů. Statní zástupce či soud mohou požadovat dodatečnou podmínku v podobě dobrovolného příspěvku do fondu určeného na pomoc obětem trestné činnosti nebo dobrovolný závazek zdržení se řízení motorových vozidel po určitou dobu.

Pokud státní zástupce souhlasí s podmíněným zastavením trestního stíhání, vydá o tomto rozhodnutí, v jehož rámci stanoví zkušební dobu. Zkušební doba je určitý časový úsek, během kterého viník musí prokázat, že vede řádný život. Splnění rozhodnutím stanovených podmínek vede k tomu, že se viník vyhne trestu a nemá záznam v trestním rejstříku.

S celým procesem podmíněného zastavení trestního stíhání, zejména se splněním všech potřebných kroků a v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, Vám může velmi pomoci zkušený trestní obhájce pro viníky nehod.

Čtěte také: Autonehoda se zraněním – Podmíněné zastavení trestního stíhání

Právo na právní pomoc a obhajobu

Právo na právní pomoc a obhajobu je základním právem každého občana a je zakotveno i v ústavním pořádku ČR, přesněji v Listině základních práv a svobod. Toto právo zakotvuje možnost obviněného mít kvalifikovaného právního zástupce, radit se s ním, předkládat důkazy a argumentovat ve svůj prospěch.

V kontextu trestního práva, zejména v případech dopravních nehod, je přítomnost trestního obhájce pro viníky nehod prakticky nezbytná pro efektivní řešení případu. Vhodně zvolený trestní obhájce vám může pomoci orientovat se komplexním procesu trestního řízení a bude zastupovat a hájit vaše práva a zájmy ve všech fázích trestního řízení.

S čím vám může trestní obhájce pro viníky nehod pomoci?

Trestní obhájce pro viníky nehod představuje mnohem více než pouhého zástupce u soudu. Je to komplexní role, která zahrnuje řadu klíčových aspektů trestního řízení. Kromě zastupování klienta před soudem se trestní obhájce pro viníky nehod věnuje i zastupováním klienta v části trestního řízení před policií, což je často podstatné pro další průběh a často i konečný výsledek trestního řízení.  

Současně by měl být kvalitní trestní obhájce schopen zprostředkovat komunikaci mezi klientem a poškozeným. Tato činnost je často opomíjena i přes její důležitost. Aktivní komunikace s poškozeným je velmi důležitá pro dosáhnutí co nejnižšího trestu a v optimálním případě i podmíněného zastavení trestního stíhání.

Cena za služby zkušeného advokáta specializujícího se na obhajobu viníků dopravních nehod může být značně variabilní, avšak investice do kvalifikovaného právního zastoupení je často v konečném důsledku neocenitelná.

Naše advokátní kancelář vám nabízí první konzultaci zdarma. To vám umožní nejen probrat detaily vašeho případu, ale také získat předběžný odhad nákladů na další právní služby. Toto úvodní setkání je ideální příležitostí k dohodě na finančních podmínkách, které budou přizpůsobeny vašim individuálním potřebám.

Čtěte také: Jsem viník nehody: Právní zastoupení při dopravní nehodě

Tipy a rady od advokáta

Aktivní zapojení do trestního řízení je pro viníky dopravních nehod naprosto klíčové. Je důležité být v trestním řízení aktivní, neboť pasivita může vést k horšímu výsledku trestního řízení a v konečném důsledku k většímu trestu. Současně je zásadní být aktivní i v ostatních oblastech, zejména nahlásit nehodu své pojišťovně. Také je vhodné pokusit se navázat kontakt s poškozeným a omluvit se mu.

V rámci celého trestního řízení je vhodné aktivně dokládat skutečnosti ve váš prospěch. Tento přístup zvyšuje šance na přijatelný výsledek celého procesu. Významně také zvyšuje pravděpodobnost vydání podmíněného zastavení trestního stíhání státním zástupcem.

V těchto situacích je pomoc kvalitního obhájce neocenitelná. Profesionální trestní obhájce pro viníky nehod vás bude schopen provést celým procesem, poskytne nezbytnou právní pomoc v trestním řízení, a celkově přispěje k redukci stresu spojeného s tímto náročným procesem.

Advokát na dopravní právo

Tipy a rady od advokáta

Pokud se rozhodujete, zda využít služeb trestního obhájce pro viníky nehod a hledáte zkušeného advokáta s konkrétním zaměřením na obhajobu v případech dopravních nehod, jste na správném místě.

Naše advokátní kancelář vám nabízí právní zastoupení na vysoké profesionální úrovni, které vám poskytne oporu a jistotu v průběhu celého trestního řízení.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.