Jsem viník nehody: Právní zastoupení při dopravní nehodě

Stali jste se účastníkem dopravní nehody a váháte nad tím, zda je pro vás výhodné využít právního zastoupení? Rozhodně to lze jen doporučit. Důsledky dopravních nehod mohou zahrnovat finanční sankce, ztrátu řidičského oprávnění, náhradu škody a v krajních případech trest odnětí svobody. Právní zastoupení při dopravní nehodě vám výrazně zvýší sankci na zmírnění nebo odvrácení těchto následků. Tento článek osvětluje problematiku dopravních nehod a objasňuje možnosti právního zastoupení, které máte k dispozici.

Dopravní nehoda se zraněním

Za jakých podmínek dochází k dopravní nehodě s následkem zranění? Dopravní nehoda se zraněním je termín, kterým označujeme jakoukoli dopravní nehodu, která vyústila v poškození zdraví a vyžádala si lékařské ošetření. Tato péče může zahrnovat, jak krátkodobou, tak i dlouhodobou hospitalizaci.

Povaha a závažnost zranění má v případě zavinění dopravní nehody významný dopad na právní kvalifikaci, průběh dalšího řízení a hrozící následky. Současně jí třeba třeba přizpůsobit případné právní zastoupení při dopravní nehodě. Detailněji se touto problematikou zabýváme v dalším odstavci.

Dopravní nehoda

Zranění při dopravní nehodě – riziko trestního stíhání nebo jen přestupek?

Zda se v případě zaviněné dopravní nehody se zraněním jedná pouze o přestupek či trestný čin a o jaký konkrétní trestný čin se jedná, má význačný dopad na vaši situaci.

Jestliže se zaviněná nehoda obešla bez zranění, jedná se o přestupek. Vám jako pachateli dopravní nehody přináší tato okolnost pozitivní zprávu. Sankce za zavinění nehody jsou relativně mírné a mnohdy lze vzniklou situaci vyřešit na místě. Dalším případem, kdy jde o přestupek je, když zranění v důsledku zaviněné dopravní nehody nevyžaduje léčbu delší než 7 dnů. Zde se pohybují sankce již na vyšší úrovni, avšak stále jsou zpravidla přijatelné v porovnání s tresty hrozícími v rámci trestního řízení.  

Dopravní nehoda je řešena v rámci trestního řízení, pokud délka zdravotního omezení poškozeného přesáhne 7 dní. V takovém případě se jedná o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud však délka léčení přesáhne 6 týdnů, nehoda může být kvalifikována jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V těchto případech je právní zastoupení při dopravní nehodě zásadní pro to, abyste měli plný přehled o vašich právech a vaše obhajoba byla správně vedena.

Zavinění dopravní nehody a postup policie při vyšetřování

Při vyšetřování dopravní nehody jsou určité postupy, které musí policie dodržovat. V první řadě je to zjištění závažnosti zranění k určení, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin. K tomuto účelu policie obvykle nechává vypracovat specializovaný znalecký posudek, který určí vážnost zranění.

Dalším krokem je zjištění viníka nehody. Za tímto účelem se ve spornějších případech nechává vypracovat znalecký posudek z oboru dopravy, který vychází z dostupných informací a podkladů a detailně technicky popíše průběh nehody. Jakmile je určen viník a zjištěna povaha zranění, je věc postoupena správnímu orgánu k řešení přestupku, nebo je sděleno obvinění a následně probíhá trestní stíhání pro zjištěný trestný čin.

Celý proces vyšetřování je nezbytný k tomu, aby byly zjištěny všechny podstatné skutečnosti a aby bylo možné předat případ státnímu zastupitelství. Státní zástupce následně povětšinou rozhodne, zda podá proti viníkovi obžalobu k soudu, nebo zda vydá usnesení o tzv. podmíněném zastavení trestního stíhání. Tento proces a jeho možné výsledky budou dále detailněji rozebrány v dalších částech tohoto článku.

Hrozící tresty a sankce

Výše trestů a sankcí v trestním řízení či přestupkové řízení závisí na rozhodnutí správního orgánu, respektive soudu (pokud nedojde k podmíněnému zastavení trestního stíhání státním zástupcem). Přesto lze v průběhu řízení přibližně odhadnout jejich možný rozsah.

V případě přestupku hrozí sankce, jejichž závažnost sice není nejvyšší, ale stále jsou citelné. Jestliže nedojde ke zranění, výše pokuty se pohybuje zpravidla mezi 1500 a 5000 korunami. Současně vám mohou být uděleny v závislosti na druhu přestupku „trestné“ body. Pokud dojde během dopravní nehody k lehkému zranění, pohybují se sankce v rozmezí od 25 000 do 50 000 korun a hrozí vám zákaz řízení na dobu od 1 do 2 let.

V případě trestního řízení lze pak očekávat sankce mnohem závažnější. Výši peněžního trestu není možné jednoznačně předpovědět, neboť závisí na řadě faktorů, které soud musí zohledňovat. Dále hrozí trest zákazu řízení motorových vozidel až na dobu 10 let a taktéž možnost trestu odnětí svobody. Je však třeba zdůraznit, že trest odnětí svobody je trest krajní, je užívám zřídkakdy a současně bývá často podmíněně odložen na zkušební dobu. Odborné právní zastoupení při dopravní nehodě zde má klíčovou roli při snaze o zmírnění těchto sankcí.

Právní zastoupení při dopravní nehodě

Právní zastoupení při dopravní nehodě advokátem

V průběhu procesu řešení dopravní nehody, zejména se zraněním, je vhodné mít advokáta se specializací na trestní právo a zaměřením na dopravní nehody. Právní zastoupení při dopravní nehodě je klíčovým prvkem, který může výrazně ovlivnit výsledek vašeho případu a uložené sankce. Specializovaný advokát vám poskytne nejen trestní obhajobu před orgány činnými v trestním řízení a soudem, ale taktéž vede komunikaci s poškozeným a současně vám pomůže při jednání s pojišťovnou.

Správné provedení těchto kroků je základem pro úspěšné vyřešení vašeho případu a minimalizaci či dokonce úplné vyhnutí se hrozícím sankcím. Je důležité zdůraznit, že plnohodnotné právní zastoupení při dopravní nehodě může nabídnout pouze advokát, který je řádně zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Co je to podmíněné zastavení trestního stíhání?

Podmíněné zastavení trestního stíhání je možnost, jak může být zaviněná dopravní nehoda se zraněním, která je posuzována jako trestný čin, vyřešena bez záznamu v rejstříku trestů a případně i bez omezení v řízení motorových vozidel. Tento postup však není automatický, kdy o něm rozhoduje v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem soudce.

Podmínkou pro užití tohoto postupu je doznání viny a zajištění řádného odškodnění poškozené straně, což obnáší omluvu, kooperaci s pojišťovnou a případně poskytnutí nějakého finančního plnění poškozenému z vlastních prostředků. Statní zástupce či soud může nadto požadovat dodatečnou podmínku v podobě dobrovolného příspěvku do fondu určeného na pomoc obětem trestné činnosti, nebo dobrovolný závazek zdržení se řízení motorových vozidel na určitou dobu.

Pokud státní zástupce souhlasí s podmíněným zastavením trestního stíhání, vydá o tomto rozhodnutí a stanoví zkušební dobu. Tato doba je určitý časový úsek, během kterého viník musí prokázat, že vede řádný život. Splnění stanovených podmínek vede k tomu, že se viník vyhne trestu a nemá záznam v trestním rejstříku.

Advokát na dopravní právo

Tipy a rady od advokáta

Proaktivní přístup je základ úspěšné obhajoby při zavinění dopravní nehody. Komunikace s dotčenými orgány, poškozeným, pojišťovnou, zájem o průběh vašeho případu a důsledná obhajoba vám poskytnou jasný přehled o situaci a mohou přispět ke snížení nákladů a následně uloženého trestu. Právní zastoupení při dopravní nehodě vám nabídne nejen odbornou pomoc v průběhu celého procesu, ale také sníží psychickou zátěž spojenou s řešením dopravní nehody.

Právní pomoc advokáta

Stane-li se Vám dopravní nehoda se zraněním je právní zastoupení při dopravní nehodě specializovaným advokátem klíčové. Pomáhá nejen v navigaci procesem trestního řízení, což může vést k mírnějšímu trestu, ale také zvyšuje šanci na úspěšné dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.