Dopravní nehoda s lehkým zraněním

Představte si následující scénář: stáváte se účastníkem dopravní nehody, jejímž důsledkem je, byť i lehké, zranění a zavinění této nehody je jednoznačně na vaší straně. Tato situace u většiny lidí vyvolává pocit dezorientace a nejistoty, neboť se setkávají se situací, se kterou nemají zkušenosti – policejní vyšetřování, soudní jednání, hrozící tresty, náhrada škody apod. Dopravní nehoda s lehkým zranění z pohledu viníka bude tématem článku.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním – přestupek nebo trestný čin?

Stane-li se dopravní nehoda s lehkým zraněním je klíčové pochopení rozdílu mezi přestupkem a trestným činem. Zaviněná dopravní nehoda totiž může představovat buď přestupek nebo trestný čin. Tato klasifikace je závislá na vážnosti vzniklého zranění druhého účastníka dopravní nehody, které je obvykle dáno délkou zdravotního omezení poškozené osoby.

Ve většině situací, kdy se stane dopravní nehoda s lehkým zraněním, zranění není natolik závažné, aby se jednalo o trestný čin. Pokud je však poškozená osoba omezena v běžném životě v důsledku utrpěného zranění po dobu delší než 7 dní, nehodu je možno klasifikovat na trestný čin ublížení z nedbalosti. Pokud je omezení v běžném životě dokonce delší než 6 týdnů, může se jednat o závažnější trestný čin těžkého ublížení z nedbalosti. Naopak pokud je poškozený omezen v běžném životě po dobu kratší 7 dní, může se jednat o přestupek.

 V tomto článku se nezaměřujeme na případy kdy v důsledku dopravní nehody dojde k úmrtí, což je samozřejmě zvláštní a mnohem závažnější situace.

Postup policie při vyšetřování

Při řešení situace, kdy se stane dopravní nehoda s lehkým zraněním jsou určité postupy, které policie musí dodržovat. V první řadě je to zjištění vážnosti zranění k určení, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin. K tomuto účelu policie obvykle nechává vypracovat znalecký posudek z oboru dopravy, jenž určí vážnost zranění.

Následujícím krokem je zjištění viníka nehody. K tomuto účelu se ve spornějších případech nechává vypracovat znalecký posudek z oboru dopravy, který detailně popíše průběh nehody z dostupných informací a podkladů. Jakmile je viník určen, a zjištěna povaha zranění, bude věc postoupena správnímu orgánu k řešení přestupku nebo bude sděleno obvinění a následně se bude probíhat trestní stíhání pro trestný čin.

Tento proces vyšetřování je nezbytný k tomu, aby byly zjištěny všechny podstatné skutečnosti a aby bylo možné předat případ státnímu zastupitelství. To následně rozhodne, zda podá proti viníkovi obžalobu k soudu, nebo zda vydá usnesení o tzv. podmíněném zastavení trestního stíhání. Tento proces a jeho možné výsledky budou dále detailněji rozebrány v následujících částech tohoto článku.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním představuje formální proces z hlediska postupu policie.

odpovědnost za dopravní nehodu

Zaviněná dopravní nehoda s lehkým zraněním a hrozící tresty

V případě, že je dopravní nehoda s lehkým zraněním klasifikována jako přestupek, očekávejte peněžitou pokutu mezi 25 000 a 50 000 Kč. Kromě toho viníkovi může být udělen zákaz řízení na dobu od jednoho do dvou let.

Pokud je však případ klasifikován jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, můžou být tresty mnohem drastičtější. V extrémních případech může hrozit až trest odnětí svobody, i když je důležité zdůraznit, že toto je až krajní a výjimečný trest. Dalšími možnými sankcemi jsou zákaz řízení motorových vozidel až na 10 let a vysoký peněžitý trest, jehož výše záleží na konkrétních okolnostech nehody a poměrech pachatele.

Jedním z klíčových způsobů, jakým viník může ovlivnit výsledek trestního řízení, je aktivní zapojení se do svého případu, což zahrnuje zakládání potřebných listin do spisu a účinnou obhajobu. Právní pomoc je v těchto situacích kriticky důležitá. Takový proaktivní přístup může vést k výraznému zmírnění trestu nebo dokonce k jeho úplnému vyhnutí. Tato možnost je životně důležitá pro mnoho viníků dopravních nehod zejména s ohledem na hrozící trest zákazu řízení.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním? Možná budete potřebovat právní radu. Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc poskytuje Mgr. Petr Škadra, advokát, a to zejména v Praze a okolí.

Kdo hradí vzniklou škodu a povinné ručení

Majitelé motorových vozidel jsou zákonem povinni mít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, obecně nazývané povinné ručení. Toto pojištění se aktivuje, když viník nehody způsobí škodu na druhé straně. Povinné ručení pak kryje většinu způsobených škod na majetku i zdraví druhé osoby. Toto platí bez ohledu na to, zda je dopravní nehoda s lehkým zraněním klasifikována jako přestupek nebo trestný čin.

Je tedy v zájmu řidičů udržovat své povinné ručení v platnosti. Rovněž je nutné upozornit na výluky z povinného ručení, kdy pojišťovna je oprávněna požadovat po viníkovi dopravní nehody náhradu toho co sama vyplatila – nejvýznamnější výlukou v tomto ohledu je zjištěný alkohol v krvi.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním, avšak alkoholem za volantem, tak může mít vážné finanční dopady pro viníka nehody.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním

Možnost podmíněného zastavení trestního stíhání

Podmíněné zastavení trestního stíhání je možnost, jak zaviněná dopravní nehoda s lehkým zraněním, která je posuzována jako trestný čin, může být vyřešena bez záznamu v rejstříku trestů a případně i bez omezení v řízení motorových vozidel. Tento postup však není automatický a rozhoduje o něm v přípravném řízení státní zástupce a soud v řízení před soudem.

Podmínkou pro tento postup je doznání viny a zajištění řádného odškodnění poškozené straně, což obnáší omluvu, kooperaci s pojišťovnou a případně poskytnutí finančních prostředků poškozenému z vlastního jmění. Statní zástupce či soud může požadovat dodatečnou podmínku v podobě dobrovolného příspěvku do fondu určeného na pomoc obětem trestné činnosti nebo dobrovolný závazek je zdržení se řízení motorových vozidel na určitou dobu.

Pokud státní zástupce souhlasí s podmíněným zastavením trestního stíhání, vydá o tomto rozhodnutí a stanoví zkušební dobu. Tato doba je určitý časový úsek, během kterého viník musí prokázat, že vede řádný život.

Tipy a rady od advokáta

Stane-li se vám dopravní nehoda s lehkým zraněním je aktivita a proaktivní přístup zásadní. Prvním a nejdůležitějším krokem je co nejrychleji informovat vaši pojišťovnu o dané situaci. Toto je nezbytné, neboť pojišťovna pokrývá náklady na škody vzniklé v důsledku nehody.

Pokud jste přesvědčeni o své vině na dopravní nehodě je vhodné následně vyjádřit svou omluvu a nabídnout možnou pomoc poškozeným osobám. Tento projev lidské slušnosti může mít významný vliv na další postup a řešení dopravní nehody.

V každém případě lze doporučit obrátit se na advokáta se specializací na dopravní nehody, a to ideálně již v počátcích případu. Právní zastoupení může představovat klíčový prvek v řešení vašeho případu. Advokát, který je dobře seznámen s vaším případem, bude schopen poskytnout potřebnou radu a navigovat vás skrz celé následné řízeni a pomůže zvolit nejvhodnější kroky k ochraně vašich zájmů.

Právní pomoc advokáta

Stane-li se Vám dopravní nehoda s lehkým zraněním je právní podpora advokáta klíčová. Pomáhá nejen v navigaci procesem trestního řízení, což může vést k mírnějšímu trestu, ale také zvyšuje šanci na úspěšné dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.