Efektivní, profesionální a rychlé řešení

pro mého klienta obviněného za způsobení dopravní nehody

kontaktujte mě
foto

Právní poradna

Jak se zachovat při sdělení obvinění za způsobení dopravní nehody

Dopravní nehoda je stresová situace, kterou obvykle nezpůsobíme úmyslně, ale chvilkovou nepozorností nebo nesprávným rozhodnutím. Jakmile nastane újma na zdraví třetí osobě dopravní nehodou, je tento stres o to více intenzivnější.

X

Jak se zachovat při sdělení obvinění za způsobení dopravní nehody

Dopravní nehoda je stresová situace, kterou obvykle nezpůsobíme úmyslně, ale chvilkovou nepozorností nebo nesprávným rozhodnutím. Jakmile nastane újma na zdraví třetí osobě dopravní nehodou, je tento stres o to více intenzivnější.

Pokud je to možné, doporučujeme zachovat chladnou hlavu a vypovídat před policejním orgánem až poté, kdy již nejsme v šoku a dokážeme přesně popsat veškeré okolnosti dopravní nehody. Před výslechem na policii lze doporučit konzultaci s advokátem ke zvolení vhodné procesní strategie.

Samozřejmě může nastat i situace dopravní nehody, u které jsme přesvědčeni, že nejsme odpovědným viníkem nehody a trestní stíhání je neoprávněné anebo je předpoklad spoluodpovědnosti poškozeného. Poté je vhodné nehodový děj konzultovat s odborným soudním znalcem z oboru dopravy ke zjištění, jak celý incident posuzuje nezávislý odborník.

zjistit více

Jak komunikovat s poškozeným v trestním řízení

Pokud jsme si vědomi své odpovědnosti za dopravní nehodu, kterou jsme způsobili újmu na zdraví třetí osobě, je vhodné zahájit komunikaci s poškozeným k projevu skutečné lítosti. Taková komunikace však vždy musí být vedena citlivě a se zohledněním všech okolností.

X

Jak komunikovat s poškozeným v trestním řízení

Pokud jsme si vědomi své odpovědnosti za dopravní nehodu, kterou jsme způsobili újmu na zdraví třetí osobě, je vhodné zahájit komunikaci s poškozeným k projevu skutečné lítosti. Taková komunikace však vždy musí být vedena citlivě a se zohledněním všech okolností.

Doporučit lze zejména omluvu poškozenému a nabídnutí veškeré potřebné pomoci a součinnosti ve vztahu k odpovědnému pojistiteli vozidla k poskytnutí odškodnění újmy na zdraví. Lze také doporučit poskytnutí finanční pomoci nad rámec odškodnění z povinného ručení prostřednictvím uzavření dohody s poškozeným.

Správná komunikace s poškozeným může ulehčit právě jak o stresu ze způsobení nehody, ale je podstatná i pro pozitivní výsledek trestního řízení pro obviněného ze způsobení dopravní nehody.

zjistit více

Nezapomeňte nahlásit dopravní nehodu pojišťovně

Každé vozidlo musí mít ze zákona uzavřeno tzv. povinné ručení. Po dopravní nehodě je nutné neprodleně nahlásit škodnou událost odpovědné pojišťovně a poskytnout potřebnou součinnost tak, aby pojišťovna mohla také řádně prošetřit okolnosti dopravní nehody a poskytnout odškodnění poškozeným.

X

Nezapomeňte nahlásit dopravní nehodu pojišťovně

Každé vozidlo musí mít ze zákona uzavřeno tzv. povinné ručení. Po dopravní nehodě je nutné neprodleně nahlásit škodnou událost odpovědné pojišťovně a poskytnout potřebnou součinnost tak, aby pojišťovna mohla také řádně prošetřit okolnosti dopravní nehody a poskytnout odškodnění poškozeným.

Obviněný dopravní nehodou by měl následně potvrzení o nahlášení škodné události a informaci o vyplaceném odškodnění poškozeným předložit jako důkaz do probíhající trestního řízení.

zjistit více

Buďte aktivní v trestním řízení

V rámci trestního řízení lze doporučit obviněnému být aktivní a mít přehled o probíhajícím trestním řízení. Zejména by měl obviněný prostudovat trestní spis a seznámit se se znaleckými posudky z oboru dopravy k nehodovému ději a z oboru zdravotnictví k újmě na zdraví poškozeného.

X

Buďte aktivní v trestním řízení

V rámci trestního řízení lze doporučit obviněnému být aktivní a mít přehled o probíhajícím trestním řízení. Zejména by měl obviněný prostudovat trestní spis a seznámit se se znaleckými posudky z oboru dopravy k nehodovému ději a z oboru zdravotnictví k újmě na zdraví poškozeného.

Důkladná znalost trestního spisu je základem správné obhajoby obviněného v řízení před trestním soudem. Jako obviněný máte právo nahlížet do trestního spisu, kdy Vám uvedené právo může být odepřeno pouze ve výjimečným odůvodněných případech.

zjistit více

Komunikujte s pojišťovnou

Pokud poškozený uplatní náhradu škody do trestního řízení vůči obviněnému, měl by obviněný kontaktovat pojišťovnu vozidla z povinného ručení. V některých případech může nastat situace, že obviněný bude shledán trestním soudem povinným k náhradě škody z hlediska nemajetkové újmy...

X

Komunikujte s pojišťovnou

Pokud poškozený uplatní náhradu škody do trestního řízení vůči obviněnému, měl by obviněný kontaktovat pojišťovnu vozidla z povinného ručení. V některých případech může nastat situace, že obviněný bude shledán trestním soudem povinným k náhradě škody z hlediska nemajetkové újmy, avšak pojišťovna odmítne poskytnout plnou výši nemajetkové újmy s odůvodněním, že nebyla informována o této uplatněné náhradě obviněným anebo se obviněný neřídil pokyny pojišťovny.

Komunikace a spolupráce s pojišťovnou povinného ručení vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehodou, je zásadní pro ochranu obviněného z hlediska případných dalších majetkových újem.

zjistit více

Žádejte o upuštění od zákazu řízení

Trestní soud v rámci dopravních nehod ukládá obvykle trest zákazu řízení motorových vozidel na určitou dobu. Po uplynutí části trestu lze již žádat trestní soud o podmíněné upuštění od tohoto zákazu a získat tak zpět řidičské oprávnění.

X

Žádejte o upuštění od zákazu řízení

Trestní soud v rámci dopravních nehod ukládá obvykle trest zákazu řízení motorových vozidel na určitou dobu. Po uplynutí části trestu lze již žádat trestní soud o podmíněné upuštění od tohoto zákazu a získat tak zpět řidičské oprávnění.

Nebuďte tedy pasivní po právní moci odsuzujícího rozsudku a zajímejte se o své možnosti podmíněného upuštění od zákazu řízení motorových vozidel.

zjistit více

Aktuality


Trestní příkaz: Podat nebo nepodat odpor?
20.5.2019

Trestní příkaz: Podat nebo nepodat odpor?

V řadě případů dopravních nehod s újmou na zdraví je obviněnému zaslán soudem trestní příkaz. Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku a obvykle vymezuje obviněnému řidiči trest odnětí svobody na nejvýše 1 rok, ovšem s podmíněným odkladem a trest zákazu řízení motorových vozidel na určitou dobu. Pokud obviněný řidič nepodá odpor vůči trestnímu příkazu, nabyde právní moci a jedná se o konečné rozhodnutí trestního soudu o okolnostech dopravní nehody. Trestní příkazy soudy vydávají v jejich pohledu skutkově jasných věcech, kde není potřeba ukládat vyšší tresty odnětí svobody.

Jestliže obviněný nesouhlasí se svou odpovědností za způsobení dopravní nehody nebo považuje navrhovaný trest za přísný, může podat odpor do osmi dnů od doručení trestního příkazu, a to u soudu, který vydal trestní příkaz. Podáním odporu se ruší trestní příkaz a bude nařízeno hlavní líčení. V hlavním líčení však může být stanoven trest i přísnější než byl vymezen trestním příkazem. Na druhou stranu může obviněný řidič uvést osobně a ústně veškeré okolnosti a důkazy na svou obhajobu před soudcem.

Pokud řešíte otázku, zda podat nebo nepodat odpor proti trestního příkazu, tak nelze poskytnout obecnou radu a je vždy nutné analyzovat každou trestní kauzu individuálně.

Zadržení řidičského průkazu po dopravní nehodě
22.4.2019

Jaké jsou zákonné podmínky pro zadržení řidičského průkazu?

Policista je oprávněn zadržet řidičský průkaz podezřelému ze zavinění nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví anebo při požití alkoholického nápoje (další důvody jsou uvedeny v zákoně). Policista předá řidiči potvrzení o zadržení řidičského průkazu. Policista je povinen odeslat nejpozději následující pracovní den zadržený řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu, který následně zahájí řízení o vrácení řidičského průkazu anebo zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu.

Aktualita
7.3.2019

Způsobili jste dopravní nehodu a bojíte se osobně komunikovat s poškozeným dopravní nehodou, který utrpěl újmu na zdraví?

Chápeme i Vaši složitou životní situaci, kdy nejste schopni osobní komunikace s poškozeným. Doporučujeme však sepsání a odeslání písemného omluvného dopisu poškozenému k projevu Vaší lítosti nad následky dopravní nehody.